سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 312 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت های مردمی در توسعه شهری

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15 

2-2- مبانی نظری:22 

2-2-1- توسعه:22 

2-2-2- مفهوم توسعه:23 

2-2-3- سیرتاریخیمفهومتوسعه:25

2-2-4- توسعه ازمنظرصاحبنظران:27

2-2-4-1- رستو:27

2-2-4-2- دادلیسیرز:27

2-2-4-3- مایکلتودارو:28

2-2-5- توسعه شهری:29

2-3- مشارکت:30

2-3-1- مفهومومعنایمشارکت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت:33

2-3-3- طبقهبندیالگوهایمشارکت:37

2-3-4- سطوحوتکنیکهایمشارکت.. 41

2-3-5- مراحلمشارکت.. 43

2-3-6- اشکالمشارکت:44

2-3-7- گونههایمشارکتشهروندان:46

2-3-8- مراحلتحولتاریخیمشارکت.. 49

2-3-9- الگوهایمشارکتیتجربهشدهدردودههاخیر. 50

2-3-10- مزایایمشارکت.. 52

2-3-11- موانعمشارکت:53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت:55

2-3-12-1- پارادایمواقعیتاجتماعی:55

2-3-12-2- پارادایمتعریفاجتماعی:56

2-3-12-3- پارادایمرفتاراجتماعی:56

2-3-12-3- پارادایمترکیبی:57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری:58

2-3-13-1- نظریههانتیگتونونلسون:58

2-3-13-2- نظریهمشارکتیجانترنر:59

2-3-13-3- نظریهمشارکتیجیمزمیجلی:61

2-3-13-4- نظریهمشارکتیاسکاتدیویدسون:62

2-3-13-5- نظریهمشارکتیدیویددریسکل:63

2-3-14- مشارکت مردم? در برنامه ر?زی و توسعه شهری:64

2-3-15- جمع بندی:68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق:69

 

همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی